Atlas ?i?n Tâm ?? – 150 Case ECG

Atlas ?i?n Tâm ?? – 150 Case ECG.

B? Atlas ?i?n tim ECG ???c biên so?n b?i bác s? Nguy?n Quang Toàn. B? tài li?u bao g?m các ki?n th?c c?n b?n v? ECG. Các b??c ??c sao cho hi?u qu? nh?t, tránh b? sót nh?t.

D??i góc ?? m?t bác s? lâm sàng, tài li?u ?i th?ng vào v?n ?? mà b?n ??c quan tâm. Cách xác ??nh hình ?nh t?n th??ng, các ?i?m c?n l?u ý nh?t. Các ca lâm sàng ECG ?i?n tâm ?? rõ ràng có ?áp án. T?o ?i?u ki?n giúp ng??i ??c th?c hành phân tích có hi?u qu?.

Các b?n có th? t?i v? và xem các hình ?nh ECG cùng cách phân tích ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6f627063786c7865666575343976692f25354259686f63446174612e636f6d25354425323041746c6173253230454347253230254334253930692545312542422538376e253230542543332541326d2532302543342539302545312542422539332e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply