[Bài D?ch] ??nh Ngh?a Toàn C?u L?n Th? IV: Nh?i Máu C? Tim – BS. Võ Anh Minh

YhocData xin chia s? bài d?ch m?i c?a bác s? Võ Anh Minh. Tóm T?t ??nh Ngh?a Toàn C?u L?n Th? IV: Nh?i Máu C? Tim.

Sau ?ây là ?o?n trích t? tài li?u tham kh?o:

“V?i vi?c ??a vào s? d?ng c?a các ch? ?i?m sinh h?c tim m?ch (cardiac biomarkers). ESC và ACC ?ã cùng nhau tái ??nh ngh?a nh?i máu c? tim. S? d?ng ti?p c?n lâm sàng và xét nghi?m hóa sinh. Và cho r?ng t?n th??ng c? tim ???c phát hi?n b?i b?t th??ng ch? ?i?m sinh h?c trong tình hu?ng thi?u máu c? tim c?p nên ???c xem nh? nh?i máu c? tim.

[adinserter block=”6″]

Nguyên lý này ???c tái ??nh ngh?a thêm vào. D?n ??n vi?c ??a ra tài li?u ??ng thu?n v? ??nh ngh?a toàn c?u v? nh?i máu c? tim vào n?m 2007. Phân lo?i nh?i máu c? tim m?i có 5 nhóm ???c gi?i thi?u.

Tài li?u này ???c phê duy?t b?i, ESC, ACCF, AHA, WHF (World Heart Federation). ???c ch?p nh?n b?i WHO. Tuy nhiên t? s? phát tri?n c?a nh?ng xét nghi?m khá nh?y ch? ?i?m t?n th??ng c? tim khi?n c?n duy?t l?i tính c?n thi?t trong d? li?u.”

M?i ng??i có th? l?y Link Download bên d??i nhé !

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply