Bài Gi?ng B?nh H?c Ch?n Th??ng Ch?nh Hình Và Ph?c H?i Ch?c N?ng

Bài Gi?ng B?nh H?c Ch?n Th??ng Ch?nh Hình Và Ph?c H?i Ch?c N?ng. YhocData xin chia s? l?i m?i ng??i b? tài li?u giá tr? này. B? bài gi?ng tr??ng ??i h?c Y D??c Thành ph? H? Chí Minh.

T?p tài li?u bao g?m 4 t?p, trình bày các ki?n th?c n?n t?ng t?i nâng cao chuyên khoa ch?n th??ng ch?nh hình, ?i t? các ki?n th?c ??i c??ng gãy x??ng t?i các ch?n th??ng khác nhau thu?c vùng chi trên, chi d??i, c?t s?ng,…

[adinserter block=”6″]

Ngoài ra, ?? c?p nh?t h?n v? m?t ki?n th?c các b?n có th? tham kh?o thêm quy?n Phác ?? ?i?u Tr? B?nh Vi?n Ch?n Th??ng Ch?nh Hình 2018 FULL mà YhocData ?ã t?ng chia s? m?i ng??i tr??c ?ây.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u Bài Gi?ng B?nh H?c Ch?n Th??ng Ch?nh Hình Và Ph?c H?i Ch?c N?ng ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

T?p 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3146334a465959613642357a39416a6633655348327168756d43624c336b42514f2f766965773f7573703d73686172696e67″]

T?p 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3135424e704f51504c4c3132564332376561656d337076524f6d766d4a52726e502f76696577″]

T?p 3:

[gget id=”3″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314c525f37717055745772323243326658744a544535574c745367544942646f6e2f76696577″]

T?p 4:

[gget id=”4″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31724332745957504f6442654b586c593262425a5f48795a7044354d78495549352f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply