Bài Gi?ng B?nh H?c Da Li?u – ?HYD HCM

Bài Gi?ng B?nh H?c Da Li?u – ?HYD HCM

Là tài li?u gi?ng d?y ???c GS. Nguy?n V?n Út làm ch? biên. Sách ?? c?p khái quát các v?n ?? b?nh da li?u th??ng g?p. H??ng d?n cách ti?p c?n, ?i?u tr? b?nh h?p lý nh?t.

Dù ch? là b?n scan nh?ng ch?t l??ng v?n khá t?t. Chính vì v?y, YhocData xin chia s? gi?i thi?u quy?n sách này t?i m?i ng??i.

Các b?n có th? t?i sách ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3164496457643847424d566672484b755a774a794f7269744852746766376f49482f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply