Bài Gi?ng Lâm Sàng Nhi Khoa – ?H Y Hà N?i

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? các b?n b? tài li?u nhi khoa. Bài gi?ng lâm sàng, th?c hành nhi khoa. B? tài li?u ???c biên so?n b?i các gi?ng viên tr??ng ??i h?c Y Hà N?i.

Bao g?m các n?i dung tr?ng tâm th?c ti?n khi ?i lâm sàng. Nh?ng ?i?u mà các b?n sinh viên y khoa c?n ph?i n?m v?ng. Cách ti?p c?n, k? n?ng th?m khám hi?u qu?. Chu?n b? hành trang ki?n th?c nhi khoa khi ?i b?nh vi?n.

[adinserter block=”6″]

Bao g?m nhi?u chuyên khoa liên quan ??n nhi: hô h?p, tim m?ch, tiêu hoá,… M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung tài li?u Bài Gi?ng Lâm Sàng Nhi Khoa – ?H Y Hà N?i sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f62356b70386b7a6e7a34736b3275762f25354259686f63446174612e636f6d253544253230422543332538304925323047492545312542412541324e472532304c2543332538324d253230532543332538304e472532304e48492532304b484f412e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply