Bài Gi?ng Nhãn Khoa – ?H Y Hà N?i

Bài Gi?ng Nhãn Khoa – ?H Y Hà N?i. Gi?i thi?u ng??i ??c ki?n th?c c?n b?n v? c?u trúc m?t và b?nh h?c.

Nh?ng ??c ?i?m lâm sàng chính mà các nhân viên y t? th??ng g?p. Bài gi?ng nhãn khoa ???c biên so?n b?i ??i ng? y bác s? giàu chuyên môn. ???c h?i ??ng tr??ng y khoa Hà N?i th?m ??nh ch?t l??ng.

Là giáo trình ?ào t?o cho các y bác s?. M?i ng??i có th? ??c và tham kh?o n?i dung sách sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f70656766777669666d3179776574612f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304261692532304769616e672532304e68616e2532304b686f612532305925323048612532304e6f692e5044463f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply