Bài Gi?ng Ph?u Thu?t N?i Soi C? B?n

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n m?t tài li?u hay t? B? Y T?. Bài gi?ng ph?u thu?t n?i soi c? b?n. Tài li?u chuyên môn v? n?i soi.

Bao g?m kho?ng h?n 230 trang. ?? c?p nhi?u v?n ?? trong k? thu?t m? n?i soi. ?i t? các v?n ?? c?n b?n ??n ti?p c?n chuyên sâu h?n.

[adinserter block=”6″]

Các k? thu?t ph?u thu?t trong tiêu hoá, ti?t ni?u, l?ng ng?c hay s?n khoa,… M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u Bài Gi?ng Ph?u Thu?t N?i Soi C? B?n ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f796c676f706934746b717771396e7a2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304261692532304769616e672532305068617525323054687561742532304e6f69253230536f69253230436f25323042616e2532302d253230426f2532305925323054652e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply