Bài Gi?ng S?n Ph? Khoa ?H Y Hà N?i – B?n ??p Full

Bài Gi?ng S?n Ph? Khoa ?H Y Hà N?i – B?n ??p Full.

Hôm nay, YhocData xin chia s? b? 2 quy?n giáo trình s?n ph? khoa. Là giáo trình ?ào t?o m?t trong nh?ng tr??ng y khoa l?n nh?t c? n??c – ??i h?c Y Hà N?i.

Ch?t l??ng b?n file PDF này khá t?t. C? 2 sách ??u ???c bookmark ??y ?? các bài gi?ng. Thu?n ti?n cho vi?c h?c t?p, tra c?u cho m?i ng??i. B? tài li?u ?ã bao g?m h?u h?t các v?n ?? c?n thi?t v? s?n ph? khoa cho m?t bác s? ?a khoa.

[adinserter block=”6″]

?? c?p ??n g?n nh? toàn b? các v?n ?? mà các b?n sinh viên y, các nhân viên y t? s? g?p trên lâm sàng. Cách ch?n ?oán, nh?n bi?t v?n ?? và x? trí h?p lý ???c h??ng d?n c? th?. ?i t? lý thuy?t, c? ch? ??n cách ch?n ?oán ?i?u tr? chuyên sâu.

Giáo trình là tài li?u h?c t?p mà các b?n y khoa ph?i có. M?i ng??i có th? t?i sách và tham kh?o sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

File n?ng không th? xem online nên các b?n dùng Laptop t?i b? sách này v? nhé.

T?p 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7869363735756e65336b386d6971732f25354259686f63446174612e636f6d253544253230422543332541306925323067692545312542412541336e67253230732545312542412541336e25323070682545312542422541352532306b686f612532307425453125424125414470253230312532302d25323054722543362542302545312542422539446e672532302543342539304859253230482543332541302532304e254531254242253939692e7064663f646c3d30″]

T?p 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f686e736738646d67733235656370332f25354259686f63446174612e636f6d253544253230422543332541306925323067692545312542412541336e67253230732545312542412541336e25323070682545312542422541352532306b686f612532307425453125424125414470253230322532302d25323054722543362542302545312542422539446e672532302543342539304859253230482543332541302532304e254531254242253939692e7064663f646c3d30″]

 [adinserter block=”6″]

Leave a Reply