Bài Gi?ng Ti?n Lâm Sàng V? Các K? N?ng Lâm Sàng – Y Duy Tân

YhocData xin chia s? các b?n m?t t?p tài li?u hay cho vi?c ?i lâm sàng.

Gi?i thi?u v? k? n?ng c?n thi?t c?n có trên lâm sàng. Các nhóm, các c?p ?? h?c t?p k? n?ng lâm sàng.

?? c?p khái quát v? các b??c kì thi USMLE.

Gi?i thi?u nh?ng qui ??nh c?p ch?ng ch? hành ngh? Y -Vi?t Nam

[adinserter block=”6″]

Trình bày ???c ??nh ngh?a và n?i dung c?a OSCE Bài Gi?ng Ti?n Lâm Sàng V? Các K? N?ng Lâm Sàng – Y Duy Tân

Bi?t ???c vai trò c?a các trung tâm-b?nh vi?n mô ph?ng trong h?c & d?y y khoa.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f343038786e34326c686163386763772f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544c5325323044757925323054616e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply