Bài Gi?ng Tri?u Ch?ng H?c N?i Khoa – ?H Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch

Bài Gi?ng Tri?u Ch?ng H?c N?i Khoa – ?H Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch

Quy?n sách tri?u ch?ng h?c c?a tr??ng ??i h?c y khoa Ph?m Ng?c Th?ch. M?t trong nh?ng tr??ng y khoa uy tín phía nam. ?ào t?o nhân l?c y khoa cho thành ph? và c? n??c.

Sách là t?p h?p các bài gi?ng v? tri?u ch?ng h?c c?a b? môn n?i khoa. Ch? biên là th?y Ph?m Nguy?n Vinh. Sách vi?t t??ng t?n c? ch? tri?u ch?ng các h? c? quan. Hô h?p, tim m?ch, tiêu hoá, ti?t ni?u, n?i ti?t,…

Các b?n có th? t?i và tham kh?o cu?n sách này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f77673437736330786a6466793364392f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305472692545312542422538377525323043682545312542422541396e672532304825453125424225384463253230504e542e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply