Bài So?n Lâm Sàng Nhi Khoa Y6

YhocData v?a tìm ???c b? tài li?u bài so?n nhi khoa lâm sàng.

Thu?n ti?n cho các b?n sinh viên tham kh?o ôn t?p t?t nghi?p nhi khoa.

[adinserter block=”6″]

LÂM SÀNG NHI KHOA DÀNH CHO Y6:

* NHI TIM M?CH * NHI TIÊU HÓA * NHI TH?N

* NHI TH?N KINH * NHI S? SINH * NHI MÁU

* NHI LÂY * NHI HÔ H?P * NHI C?P C?U * ABG

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung các bài so?n Bài So?n Lâm Sàng Nhi Khoa Y6 ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

ABG: T?I NGAY

Bi?u ?? t?ng tr??ng fenton: T?I NGAY

Nhi tim m?ch: T?I NGAY

Nhi tiêu hoá: T?I NGAY

Nhi th?n: T?I NGAY

Nhi th?n kinh: T?I NGAY

Nhi s? sinh: T?I NGAY

Nhi máu: T?I NGAY

Nhi lây: T?I NGAY

Nhi hô h?p: T?I NGAY

Nhi c?p c?u: T?I NGAY

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply