[B?n D?ch] C?p Nh?t Qu?n Lý Suy Tim – NICE 2020

Hôm nay, YhocData xin chia s? ??n m?i ng??i m?t bài d?ch m?i. C?p nh?t qu?n lý suy tim n?m 2020 theo NICE.

Tài li?u chuyên khoa tim m?ch này dài kho?ng 15 trang sách. ?? c?p ??n nh?ng c?p nh?t m?i, ?i?m m?i trong ?i?u tr?.

M?i ng??i có th? tham kh?o thêm tài li?u [B?n D?ch] C?p Nh?t Qu?n Lý Suy Tim – NICE 2020 sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6d74656437656632763177727363352f25354259686f63446174612e636f6d25354425323044254531254242253842636825323063254531254241254144702532306e682545312542412541447425323048462532304e494345253230323032302e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply