[B?n D?ch] C?p Nh?t T?ng Huy?t Áp 2020

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n m?t tài li?u m?i nh?t v? t?ng huy?t áp. C?p nh?t t?ng huy?t áp 2020.

Phiên b?n ???c d?ch thu?t b?i các y bác s? giàu chuyên môn. Bác s? Nguy?n V?n Th?o, bác s? ??ng Thi?n Khiêm và các c?ng s?.

Tài li?u ?? c?p nh?ng ?i?m m?i nh?t v? t?ng huy?t áp. Kho?ng 50 trang tài li?u, giúp ng??i ??c tim hi?u nh?ng thay ??i m?i v? t?ng huy?t áp 2020.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u ???c d?ch b?i hi?p h?i t?ng huy?t áp qu?c t?: International Society of Hypertension.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply