[B?n D?ch] H?i ??ng Thu?c Và ?i?u Tr?: C?m Nang H??ng D?n Th?c Hành

[B?n D?ch] H?i ??ng Thu?c Và ?i?u Tr?: C?m Nang H??ng D?n Th?c Hành

M?t quy?n sách d?ch v? s? d?ng thu?c trong lâm sàng, ?i?u tr?.

Ng??i D?ch : BS.??ng Thu Hà và DS.Ph?m Th? Thanh Huy?n

Sách trong ch??ng trình h? tr? h?p tác y t? Vi?t Nam – Thu? ?i?n. Trình bày ng?n g?n nh?ng ??y ?? v? th?c hành ?i?u tr? và cách s? d?ng thu?c hi?u qu?.

Ch? 170 trang sách. Hy v?ng ?ây là cu?n sách t?t, h? tr? ???c nhi?u trong công tác các b?n hành v? y d??c.

M?i ng??i có th? t?i sách ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f647163687379686561737a376c6b6d2f48254531254242253939692532302543342539312545312542422539336e672532307468752545312542422539316325323076254333254130253230254334253931692545312542422538317525323074722545312542422538422532302d253230432545312542412541396d2532306e616e67253230682543362542302545312542422539426e67253230642545312542412541426e253230746825453125424225423163253230682543332541306e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply