[B?n D?ch] H??ng D?n Th?c Hành T?ng Huy?t Áp 2020 – BS. Võ Anh Minh

Hôm nay, YhocData ???c chia s? tài li?u b?n d?ch m?i nh?t 2020 nên xin g?i l?i ??n các b?n. B?n d?ch h??ng d?n th?c hành t?ng huy?t áp 2020 c?a hi?p h?i t?ng huy?t áp qu?c t?. Tài li?u ???c d?ch thu?t b?i bác s? Võ Anh Minh. Sau ?ây là ?o?n trích gi?i thi?u t? tài li?u:

“?ê? phu? h??p v??i s?? m??nh gia?m ga?nh n??ng ta?ng huyê?t a?p tre?n toa?n câ?u, Hi??p h??i Ta?ng huyê?t a?p Quô?c tê? (ISH) ?a? ?u?a ra hu???ng dâ?n th??c ha?nh tre?n toa?n thê? gi??i ?ê? qua?n ly? ta?ng huyê?t a?p ?? ngu???i l??n, t?? 18 tuô?i tr?? le?n.

[adinserter block=”6″]

U?y ban Soa?n tha?o Hu???ng dâ?n cu?a hi??p h??i ISH ?a? tri?ch xuâ?t n??i dung d??a tre?n b??ng ch??ng ?u???c tri?nh ba?y trong ca?c guideline du?ng r??ng ra?i ?u???c co?ng bô? gâ?n ?a?y va? ca?c pha?n loa?i CÂ?N THIÊ?T LA?M (ESSENTIAL) va? LA?M TÔ?I U?U (OTPIMAL) ?ê? chuâ?n ho?a cha?m so?c theo ?i?nh da?ng th??c ha?nh, dê? s?? du?ng, ???c bi??t kho?ng chi? trong ca?c ti?nh huô?ng nguô?n l??c thâ?p ma? co?n trong ca?c ti?nh huô?ng nguô?n l??c cao v??i ca?c ba?c si? la?m sa?ng, va? cu?ng co? y ta? va? nha?n vie?n y tê? c??ng ?ô?ng, khi thi?ch h??p.

M??c du? s?? kha?c bi??t gi??a ti?nh huô?ng nguô?n l??c thâ?p ti?nh huô?ng nguô?n l??c cao thu???ng ?ê? c??p ?ê?n ca?c quô?c gia co? thu nh??p cao (HIC) va? quô?c gia thu nh??p thâ?p va? trung bi?nh (LMIC). ?u???c thiê?p l??p tô?t ?? HIC co? nh??ng vu?ng v??i nguô?n l??c thâ?p, va? ngu???c la?i.”

M?i ng??i có th? t?i và xem tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f786f76377834376d616a79746975672f25354259686f63446174612e636f6d25354425323047554944454c494e45253230544825453125424225423043253230482543332538304e48253230542543342538324e472532304841253230544f2543332538304e2532304325453125424125413655253230495348253230323032302e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply