[B?n D?ch] Tri?u Ch?ng H?c ICU – BS. H? Hoàng Kim

[B?n D?ch] Tri?u Ch?ng H?c ICU – BS. H? Hoàng Kim. Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? ??n m?i ng??i series bài d?ch r?t hay v? tri?u ch?ng h?c.

Tri?u ch?ng h?c ICU là t?p h?p các bài d?ch c?a Ths. BS. H? Hoàng Kim ?ang công tác t?i b?nh vi?n Nguy?n Tri Ph??ng. T?ng h?p 7 b?n d?ch thu?t ti?ng vi?t.

[adinserter block=”6″]

Các nguyên lý c? b?n tri?u ch?ng h?c ICU. Th?m khám b?nh nhân suy hô h?p và shock.

Tri?u ch?ng h?c v? tu?n hoàn, hô h?p, gan, th?n, tình tr?ng d?ch trong ICU.

M?i ng??i có th? t?i toàn b? bài gi?ng và xem tham kh?o [B?n D?ch] Tri?u Ch?ng H?c ICU – BS. H? Hoàng Kim sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f752f312f666f6c646572732f3173616a4d684e56396537715932765870467063564f67705350576d435f6b7045″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply