B?NH ÁN ??T C?P GOUT

B?NH ÁN ??T C?P GOUT

I.PH?N HÀNH CHÍNH

 1. H? và tên b?nh nhân: LÊ V?N L, nam, 34 tu?i.
 2. ??a ch?: Phóng 206 E3, KTX, ??i h?c Y C?N TH?
 3. Ngh? nghi?p: Bác s? chuyên khoa tai m?i h?ng.
 4. Khi c?n liên h? v?i: em Bùi Nguyên ?, cùng ??a ch?, s?t: 016784XXX
 5. Ngày gi? vào vi?n: 08h ngày 17/04/201x
 6. Ngày khám: 09h ngày 18/4/201x.

II.LÍ DO VÀO VI?N: s?ng ?au kh?p g?i trái.

III.B?NH S?

B?nh di?n bi?n ba tu?n nay. B?nh nhân ?au âm ? kh?p g?i, kh?i phát t? t?, ?au liên t?c, t?ng v? ?êm g?n sáng, ban ngày ?? ?au, ?au kèm theo s?ng, nóng ??, không s?t, không có c?ng kh?p bu?i sáng. Trong th?i gian này b?nh nhân dùng allopurinol th??ng xuyên. Cách ?ây 3 ngày b?nh nhân th?y kh?p g?i ?au ??t ng?t d? d?i, b?ng rát, kh?i phát t? nhiên, dùng colchicin không ??, dùng corticoid và penicillin th?y gi?m nh?. Th?i gian này b?nh nhân h?n chê v?n ??ng kh?p  g?i, ?i l?i khó kh?n.

B?nh nhân vào vi?n, dùng thu?c thu?c u?ng prednisolon, kh?p g?i ?? s?ng ?au h?n. Hi?n t?i b?nh nhân có các tri?u ch?ng chính sau:

 • Còn ?au âm ? các kh?p g?i.
 • S?ng, ?? kh?p g?i nh?.
 • V?n h?n ch? v?n ??ng kh?p g?i, ?i l?i khó kh?n.
 • Không s?t.

IV.TI?N S?.

 1. B?n thân:

+ Cách 2 n?m, b?nh nhân có m?t ??t s?ng ?au kh?p ??t bàn- ngón ngón cái bên trái v?i tính ch?t t??ng t?, dùng colchicin th?y kh?i sau 12h. B?nh nhân nh?p viên b?ch mai, xét nghi?m acid uric 806, và ???c ch?n ?oán gout cách 2 n?m t?i b?nh viên b?ch mai, dùng thu?c allopurinol th?c hi?n ch? ?? ?n kiêng ít protein. B?nh nhân th??ng xuyên xét nghi?m acid uric máu th?y gi?m d?n, l?n g?n nh?t là 219, tri?u ch?ng ?au không tái phát.

+ Không có ti?n s? d? ?ng.

+ Ch?a phát hi?n các b?nh n?i, ngo?i khoa ?áng chú ý khác.

2.Gia ?ình: ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.

V.TH?M KHÁM HI?N T?I.

1.Toàn thân.

 • T?nh táo, ti?p xúc t?t.
 • Th? tr?ng trung bình.
 • Da, niêm m?c h?ng.
 • Không có h?t d??i da, không có h?t tophi.
 • Không phù, không xu?t huy?t d??i da.
 • Tuy?n giáp không to, h?ch ngo?i biên không s? th?y.
 • DHST: HA 90/60 mmHg; M: 85 l?n/phút; To: 370C; NT: 18 l?n/phút.

2.B? ph?n.

a.C? x??ng kh?p.

 • Kh?p g?i nóng ??.
 • S?ng kh?p g?i, b?p b?nh x??ng banh chè (+).
 • H?n chê v?n ?ông kh?p g?i ? t? th? g?p du?i  ? m?c trung bình.
 • Rút ng?n kéo tr??c (-), rút ng?n kéo sau (-).
 • Không teo c?, c? l?c 5/5.
 • Không có lêch tr?c chi, bi?n d?ng kh?p.
 • C? kh?p các b? ph?n khác ch?a phát hi?n b?t th??ng.

b.Tim m?ch:

–  M?m tim ??p ? KLS 5 ???ng gi?a ?òn trái, không có ? ??p b?t th??ng. Không có s?o m? c?, không có tu?n hoàn bang h?.
–  Không có rung miu. D?u hi?u Hartzer (-), d?u hi?u ch?m d?i Bard (-)
–  Nh?p tim ??u, t?n s? 70l/ph.T1, T2 rõ, không có âm b?nh lý.

c.Hô h?p.

 • Nh?p th? ??u, t?n s? 16 l?n/phút.
 • RRFN ??u rõ hai bên, không rales.

d.Tiêu hóa.

 • B?ng cân ??i, di ??ng theo nh?p th?, không s?o m? c?, không tu?n hoàn bàng h?.
 • B?ng m?m không ch??ng. P?TB (-), CUFM (-).
 • Gan lách không s? th?y.

e.Ti?t ni?u.

 • Ch?m th?n (-), b?p b?nh th?n (-).
 • Không có ?i?m ?au khu trú.

Các b? ph?n khác ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.

VI.TÓM T?T B?NH ÁN

B?nh nhân nam 34 tu?i, ti?n s? gout cách 2 n?m, v?n ?i?u tr? th??ng xuyên b?ng allopurinol và colchicin, vào vi?n vì s?ng ?au kh?p g?i trái ngày th? nh?t. B?nh di?n bi?n 3 tu?n nay. Qua h?i b?nh và th?m khám lâm sàng, phát hi?n các h?i ch?ng, tri?u ch?ng chính sau.

 • ?au  kh?p g?i trái v?i tính ch?t ?au ki?u viêm: ?au liên t?c, t?ng lên ?êm v? sáng, ngày ?? ?au. Các kh?p s?ng ?au, nóng ?? nhi?u.
 • S?ng kh?p g?i, b?p b?nh x??ng banh chè (+).
 • H?n chê v?n ?ông kh?p g?i ? t? th? g?p du?i  ? m?c trung bình.
 • Ti?n s? s?ng ?au kh?p ??t bàn- ngón ngón cái bên trái v?i tính ch?t t??ng t?, ?áp ?ng t?t v?i colchicin sau 12h. Xét nghiêm acid uric th??ng xuyên th?y ? m?c 219-806.
 • Rút ng?n kéo tr??c (-), rút ng?n kéo sau (-).
 • Không c?ng kh?p bu?i sáng.
 • Không có teo c?. Không có bi?n d?ng kh?p.

Ch?n ?oán s? b?: ??t c?p c?a gout m?n.

Leave a Reply