B?nh H?c Ngo?i Khoa Dùng Ôn Thi Sau ??i H?c – Y Hà N?i

YhocData xin gi?i thi?u và chia s? các b?n quy?n sách ôn thi ngo?i khoa. B?nh h?c ngo?i khoa dùng ?? ôn thi sau ??i h?c tr??ng y Hà N?i.

Tài li?u ôn thi ch? bao g?m kho?ng 260 trang sách. Phân chia làm 26 bài gi?ng ngo?i khoa. Thu?n ti?n ôn t?p các n?i dung thi sau ??i h?c.

[adinserter block=”6″]

Bao quát h?u h?t các ki?n th?c ngo?i khoa. Ngo?i tiêu hoá, ti?t ni?u, ch?n th??ng ch?nh hình ??n ngo?i l?ng ng?c m?ch máu.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o B?nh H?c Ngo?i Khoa Dùng Ôn Thi Sau ??i H?c – Y Hà N?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f304278305f4e62326b4a422d794d3052535a48703355334279623273″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply