B?nh H?c N?i Khoa ?HYD HCM

B?nh h?c n?i khoa y tphcm

B?nh H?c N?i Khoa ?HYD HCM. Hôm nay, nh?n ???c yêu c?u tìm sách này nên YhocData s?n chia s? l?i cho các b?n. Là giáo trình v? b?nh h?c c?a tr??ng y d??c l?n t?i mi?n nam. B?nh h?c n?i khoa ?HYD HCM là tài li?u quan tr?ng mà các sinh viên y khoa c?n ph?i ??c. ?? c?p nh?ng ki?n th?c b?nh h?c thi?t y?u, các khái ni?m, hi?u rõ v? b?nh lý ??c tr?ng c?a các h? c? quan.

Sách b?nh h?c n?i khoa này dành cho các b?n sinh viên y khoa ?i lâm sàng n?i. G?m các bài gi?ng n?i khoa các chuyên ngành tim m?ch, hô h?p, tiêu hoá,… Là giáo trình ?ào t?o và s? d?ng r?ng rãi c?a các b?n sinh viên y d??c thành ph? H? Chí Minh hi?n t?i.

Ngoài ra ?? nh? lâu ki?n th?c, các b?n có th? liên h? v?i lâm sàng c? th? nh? ??c t?p sách sau mà YhocData ?? cao là: 60 ca lâm sàng n?i khoa r?t hay

[adinserter block=”6″]

Hy v?ng tài li?u này giúp ích cho m?i ng??i. Bên c?nh ?ó các b?n c?ng có th? xem thêm b? câu h?i: tr?c nghi?m n?i b?nh lý 2000 câu t?ng h?p. M?i ng??i có th? t?i B?nh H?c N?i Khoa ?HYD HCM và tham kh?o sách b?nh h?c này ngay sau ?ây

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f316958457933397645587075486343793956734439523038636e70545f796f4b61″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply