B? Sách Nguyên Lý Y H?c N?i Khoa Harrison

M?t trong nh?ng b? sách kinh thánh v? n?i khoa là Harrison. B? Sách Nguyên Lý Y H?c N?i Khoa Harrison.

?ây là phiên b?n tr?n b? Harrison ???c d?ch ti?ng vi?t ??u tiên ??y ?? nh?t. Sau ?ó có nhi?u b?n l??c d?ch khác c?a quy?n n?i khoa ?? s? này mà các b?n c?ng có th? tìm th?y t?i YhocData. B? sách mà page ?ang gi?i thi?u g?m 3 quy?n. M?i t?p c?ng kho?ng 1000 trang sách.

[adinserter block=”6″]

Tuy nhiên phiên b?n này c?ng ?ã xu h??ng l?i th?i so v?i s? phát tri?n y h?c hi?n ??i. Khi mà nh?ng nghiên c?u ngày càng cho th?y nhi?u ?i?m m?i, nhi?u c?p nh?t khác. Nh?ng v? c? b?n thì ?ây v?n là m?t b? sách quý giá v?i nh?ng tài li?u khoa h?c ti?ng vi?t ít ?i hi?n nay.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o b? tài li?u này sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

T?p 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314c5758766932353558714a766737647a64356e506b6365635f56524f69504a67″]

T?p 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314e7052326956414e7a32337735774e55476d74334a3173646c74324e6c32764d”]

T?p 3:

[gget id=”3″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f316f334964796449344654615351433451765934584659314334724758624e4767″]

Các B?n D?ch Harrison khác: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply