B? Y T?: Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Viêm ???ng Hô H?p C?p SARS-COV-2 (COVID-19)

B? Y T?: Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Viêm ???ng Hô H?p C?p SARS-COV-2 (COVID-19).

Tài li?u chính th?c h??ng d?n ch?n ?oán và ?i?u tr? viêm ph?i c?p do virus corona t? b? y t?. Tài li?u này v?a ???c ban hành ngày 25/3/2020.

Là c? s? cho các trung tâm y t?, b?nh vi?n ch?n ?oán và ?i?u tr? b?nh. HI?n nay, d?ch viêm ph?i c?p do COVID19 ngày càng lan r?ng, ch?a có d?u hi?u ki?m soát ???c.

Vi?c ban hành tài li?u này giúp ích nhi?u cho các c? s? ?i?u tr?. M?i ng??i có th? xem và t?i tài li?u ngày sau ?ây.

[adinserter block=”6″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply