Các B?nh Da Li?u Th??ng G?p

Các B?nh Da Li?u Th??ng G?p.

Hôm nay, YhocData.com xin chia s? ??n m?i ng??i quy?n sách v? da li?u hay. Các b?nh da li?u th??ng g?p ?? c?p c? th?, rõ ràng. T? các c?u trúc, c? ch? sinh lý và cách ?i?u tr? b?nh. Nh?ng b?nh mà bác s? da li?u s? ??i m?t.

Sau ?ây là m?t vài ?o?n trích d?n t? sách ra tham kh?o:

“Da là m?t trong nh?ng c? quan l?n nh?t trong c? th?. M?t s? ch?c n?ng quan tr?ng c?a da. Bao g?m b?o v? tránh t?n th??ng t? bên ngoài. Ki?m soát cân b?ng d?ch và ?i?n giãi. Ki?m soát nhi?t ??.

M?t tr?m quan tr?ng c?a h? th?n kinh và h? mi?n d?ch. Là h?p th? (và ph?n ?ng v?i) tia c?c tím b?ng cách t?ng h?p vitamin D, và t?ng h?p lipid. Ngoài ra, da còn có ch?c n?ng th?m m? quan tr?ng.

[adinserter block=”6″]

Có nh?ng b?nh nhân ?ã ch?n chung s?ng hoa bình v?] b?nh v?y n?n m?n tính, viêm da bàn tay tái di?n, ho?c nh?ng b?nh v? da khác. Ho?c vì h? ?ã t?ng ?i khám và không mãn nguy?n v?i k?t qu? ?i?u tr? ho?c vì h? không bi?t r?ng có th? làm b?t k? ?i?u gì cho b?nh c?a mình. Hi?n ?ã có nh?ng ti?n b? rõ r?t trong ki?m soát nhi?u b?nh da t?ng t?n t?i 20 n?m n?u không ?i?u tr?.

Ví d? kh? n?ng ?i?u tr? b?nh v?y n?n và tr?ng cá (hai b?nh da ph? bi?n) là r?ng rãi h?n so v?i 40 n?m tr??c ?ây. Ngày nay, h?u nh? r?t ít thanh niên b? s?o do các t?n th??ng tr?ng cá.”

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f34766571663564626f7632376767782f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043616325323062656e6825323064612532306c6965752e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply