C?m Nang Lâm Sàng N?i Khoa

C?m Nang Lâm Sàng N?i Khoa.

M?t quy?n sách h??ng d?n nh?ng k? n?ng c?n thi?t cho ?i lâm sàng n?i khoa. Sách ???c biên so?n b?i th?y Ph?m Nguy?n Vinh – ??i h?c y khoa Ph?m Ng?c Th?ch.

Nh?ng b?nh th??ng g?p. Nh?ng tri?u ch?ng th??ng xu?t hi?n trên lâm sàng. Các k? n?ng ??c ?i?n tâm ??, ti?p c?n tri?u ch?ng. T?t c? các n?i dung c?n thi?t cho vi?c ?i lâm sàng gói g?n trong cu?n sách này.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f647338663664746c6e7835636e63342f432545312542412541396d2532306e616e672532306c2543332541326d253230732543332541306e672532304e254531254242253939692532306b686f612532302d2532304448594b253230504e542e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply