C?p C?u Ngo?i Khoa Ti?t Ni?u – Y Hà N?i

C?p C?u Ngo?i Khoa Ti?t Ni?u – Y Hà N?i. YhocData xin chia s? l?i các b?n tài li?u ngo?i ni?u m?i ???c tìm th?y. Bao g?m ch? kho?ng 90 trang, cung c?p b?n ??c nh?ng ki?n th?c quan tr?ng c?n thi?t v? b?nh lý ti?t ni?u, ??c bi?t là các tr??ng h?p x? trí c?p c?u ngo?i ti?t ni?u phù h?p nh?t.

Cu?i m?i bài gi?ng ??u có ph?n tóm t?t, cô ??ng c?a các th?y cô, gi?ng viên l?u ý v?i ng??i ??c, giúp h? n?m ???c nh?ng thông tin quan tr?ng.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o C?p C?u Ngo?i Khoa Ti?t Ni?u – Y Hà N?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3937667a39786437777335363637772f25354259686f63446174612e636f6d2535442532306361702d6375752d6e676f61692d6b686f612d746965742d6e6965752e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply