Chú Gi?i Thu?t Ng? Y H?c: Anh – Vi?t Thông D?ng

Chú Gi?i Thu?t Ng? Y H?c: Anh – Vi?t Thông D?ng. Hôm nay, YhocData v?a s?u t?m và xin chia s? l?i m?i ng??i t?p tài li?u ti?ng anh chuyên ngành. Tài li?u Chú Gi?i Thu?t Ng? Y H?c: Anh – Vi?t Thông D?ng ???c biên so?n b?i bác s? Nguy?n Xuân C?m.

Bao g?m kho?ng 220 trang tài li?u. ?? c?p ??n nh?ng thu?t ng? y khoa th??ng dùng trong các tài li?u chuyên ngành nh? tiêu hoá, tim m?ch, hô h?p,…. giúp ng??i ??c hi?u rõ t?ng t?, qua ?ó thu?n l?i cho vi?c ??c hi?u các tài li?u chuyên ngành, c?p nh?t ki?n th?c ngo?i v?n y khoa. Bên c?nh ?ó, các b?n c?ng có th? tham kh?o thêm quy?n T? ?i?n Tri?u Ch?ng Và Ch?n ?oán c?ng r?t hay mà YhocData t?ng chia s?.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u Chú Gi?i Thu?t Ng? Y H?c: Anh – Vi?t Thông D?ng ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f33776c6a6e6e757478676c746d6b732f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043687525323067696169253230792532306b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply