Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies – 1st edition

Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies – 1st edition

critcarmanclipro1st

Sổ tay hướng dẫn này hướng đến tất cả các học viên chăm sóc sức khỏe, từ người mới đến chuyên gia, những người chăm sóc bệnh nhân nặng, nhận thức rằng các lĩnh vực khác nhau đóng góp vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả và tất cả các học viên đều chia sẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Nó cung cấp các hướng dẫn dựa trên bằng chứng về các quy trình chăm sóc quan trọng cốt lõi và bao gồm một khung năng lực toàn diện và các năng lực cụ thể để cho phép các học viên đánh giá khả năng và chuyên môn của họ.

Mỗi chương cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện, bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản và tiến dần đến các ý tưởng phức tạp hơn, để hỗ trợ các học viên phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực của họ trong chăm sóc quan trọng.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply