Critical Care Medicine Principles of Diagnosis and Management in the Adult – 4th edition

Critical Care Medicine Principles of Diagnosis and Management in the Adult – 4th edition

Ch?m sóc t?t nh?t có th? cho b?nh nhân ch?m sóc quan tr?ng là ng??i l?n v?i Y h?c ch?m sóc nguy k?ch: Nguyên t?c ch?n ?oán và qu?n lý ? ng??i l?n! Các biên t?p viên Ti?n s? Joseph Parrillo và Ti?n s? Phillip Dellinger, hai trong s? nh?ng cái tên ???c kính tr?ng nh?t trong ngành y h?c ch?m sóc s?c kh?e quan tr?ng, k?t h?p ki?n ??th?c sâu r?ng c?a h? v?i hàng tr?m c? quan hàng ??u trong l?nh v?c này ?? mang ??n cho b?n nh?ng câu tr? l?i chuyên nghi?p, hi?n ??i nh?t cho b?t k? câu h?i lâm sàng nào b?n có th? g?p ph?i trong phòng ch?m sóc ??c bi?t.

Cung c?p cho b?nh nhân ch?m sóc quan tr?ng ng??i l?n c?a b?n s? ch?m sóc hi?u qu? nh?t v?i h??ng d?n th?c t?, d?a trên b?ng ch?ng t? nhi?u chuyên gia ?áng tin c?y nh?t trong y h?c ch?m sóc quan tr?ng.
H?c h?i t? các chuyên gia ICU gi?i nh?t trên toàn th? gi?i v?i s? ?óng góp c?a ngày càng nhi?u các c? quan có th?m quy?n qu?c t?.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply