CTG C? B?n Trong S?n Khoa

YhocData v?a s?u t?m ???c m?t tài li?u khá hay v? c?n lâm sàng trong s?n khoa. Chuyên ?? CTG c? b?n trong s?n khoa.

M?t trong nh?ng c?n lâm sàng dùng nhi?u nh?t v?i các s?n ph?. Tài li?u ???c biên so?n b?i các b?n câu l?c b? s?n ph? khoa tr??ng ??i h?c Y D??c Hu?.

[adinserter block=”6″]

Bao g?m 35 trang giúp ng??i ??c ph?n nào n?m v?ng ki?n th?c v? CTG trong ?o tim thai, c?n co t? cung trong s?n khoa.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f396f396f32627135676772687131622f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304354472d632543362541312d622545312542412541336e2d74726f6e672d732545312542412541336e2d6b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply