CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 62 Edition 2023

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 62 Edition 2023

H??ng d?n hàng n?m ph? bi?n nh?t thu?c lo?i này, ?n b?n c?p nh?t này có tiêu ?? hàng ??u c?a th??ng hi?u sách y t? LANGE trình bày các khuy?n ngh? ch?n ?oán và ?i?u tr? quan tr?ng nh?t c?ng nh? nh?ng phát tri?n lâm sàng m?i h?u ích nh?t trong m?i l?nh v?c y h?c dành cho ng??i l?n.

Trong h?n 60 n?m, Ch?n ?oán & ?i?u tr? Y t? HI?N T?I ?ã cung c?p thông tin có th?m quy?n mà sinh viên, ng??i n?i trú và bác s? lâm sàng c?n ?? xây d?ng ki?n th?c, chuyên môn và s? t? tin v? y khoa c?a h?. ???c vi?t b?i các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c c?a h?, h??ng d?n ch?a t?ng có này cho phép b?n tìm th?y câu tr? l?i mình c?n m?t cách nhanh chóng và d? dàng. Nó cung c?p:

Bao quát h?n 1.000 b?nh và r?i lo?n Cách ti?p c?n toàn di?n ?? ch?m sóc b?nh nhân, t?p trung vào các công c? ch?n ?oán cho th?c hành hàng ngày Hàng tr?m b?ng ?i?u tr? thu?c ?? truy c?p nhanh vào tên th??ng m?i ???c l?p ch? m?c và giá thu?c c?p nh?t Thu?t toán ch?n ?oán và ?i?u tr? ?? hi?n th? thông tin quan tr?ng trong nháy m?t.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Nh?n T?i

[/datpass]

Leave a Reply