[Sách D?ch] D?ch ?i?n Gi?i Và Toan Ki?m – BS Ph?m Hoàng Thiên

[Sách D?ch] D?ch ?i?n Gi?i Và Toan Ki?m – BS Ph?m Hoàng Thiên. Tài li?u ???c YhocData s?u t?m và xin chia s? l?i cùng m?i ng??i.

M?t trong nh?ng v?n ?? r?t th??ng g?p trên lâm sàng, r?i lo?n d?ch và ?i?n gi?i là nh?ng r?i lo?n mà h?u nh? các y bác s? nào c?ng t?ng ph?i ??i m?t và c?n x? trí phù h?p trên t?ng ca b?nh c? th?.

Tài li?u ???c d?ch thu?t t? quy?n The Fluid, Electrolyte & Acid-Base Companion. Bao g?m kho?ng 600 trang biên d?ch ti?ng vi?t.

[adinserter block=”6″]

Ngoài ra, ?? tìm hi?u thêm v? r?i lo?n ki?m toan – ?i?n gi?i này, YhocData c?ng chia s? thêm tài li?u [Sách D?ch] Các V?n ?? Toan – Ki?m D?ch Và ?i?n Gi?i mà các b?n có th? tham kh?o thêm.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7567756b617531637a706a6968336c2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304425453125424225384263682532302d253230254334253930692545312542422538376e25323067692545312542412541336925323076254333254130253230546f616e2532302d2532304b692545312542422538316d2532302532384273253230546869656e2532392e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply