?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa

?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa. Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u ?i?u tr? m?i ???c s?u t?m.

Là tài li?u tham kh?o giá tr? ???c biên so?n b?i PGS. BS. Nguy?n ??c Hàm v? các b?nh lý tr??ng h?p c?p c?u n?i khoa th??ng g?p trên lâm sàng.

Ngoài ra, YhocData còn nhi?u tài li?u v? c?p c?u khác mà các b?n có th? quan tâm nh?: S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T?

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o tài li?u ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f30427a465a41704a5973566a665558564557466c7957433032595441″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply