?i?u Tr? H?c Ngo?i Khoa L?ng Ng?c Tim M?ch – ?HYD HCM

Hôm nay, YhocData xin chia s? ??n m?i ng??i quy?n giáo trình ngo?i khoa. ?i?u tr? ngo?i khoa l?ng ng?c tim m?ch. Giáo trình gi?ng d?y tr??ng ??i h?c Y D??c H? Chí Minh biên so?n.

Trình bày các v?n ?? ph?u thu?t ngo?i khoa l?ng ng?c trong 22 ch??ng. Các k? thu?t m? ng?c, d?n l?u khoang màng ph?i ?i?u tr? tràn d?ch, tràn khí. Các h??ng d?n th? thu?t n?i soi l?ng ng?c, trình bày các v?n ?? t?c ??ng m?ch chi,…

[adinserter block=”6″]

M?i v?n ?? l?ng ng?c m?ch máu ??u ???c ?? c?p qua các bài gi?ng trong sách giáo trình này. M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o ?i?u Tr? H?c Ngo?i Khoa L?ng Ng?c Tim M?ch – ?HYD HCM bên d??i nhé.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3132347767366f3867795548493672414f2d4f55734178796d56576b396d515551″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply