?i?u Tr? H?c N?i Khoa – ?HYD HCM

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c và xin chia s? l?i v?i các b?n quy?n sách ?i?u tr? h?c n?i khoa. Tài li?u ???c biên so?n b?i PGS. Châu Ng?c Hoa thu?c b? môn n?i tr??ng ??i h?c Y D??c H? Chí Minh.

Là tài li?u ???c s? d?ng nhi?u dành cho sinh viên ?i lâm sàng n?i khoa. Bao g?m các bài gi?ng ?i?u tr? b?nh h?c. V?i kho?ng h?n 400 trang sách, bao quát 29 bài gi?ng.

[adinserter block=”6″]

Giáo trình bao g?m h?u h?t vi?c ?i?u tr? các b?nh lý th??ng g?p v? hô h?p, tim m?ch, th?n, tiêu hoá,… M?i ng??i có th? t?i ngay v? và xem tham kh?o ?i?u Tr? H?c N?i Khoa – ?HYD HCM sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f36676f7770326979626f693677767a2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446965752532305472692532304448594425323048434d2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply