??c ?i?n Tâm ?? D? H?n [ECG] – BS. Nguy?n Tôn Kinh Thi

??c ?i?n Tâm ?? D? H?n [ECG] – BS. Nguy?n Tôn Kinh Thi

Cu?n sách h??ng d?n ??c t?t ?i?n tâm ?? d??i cái nhìn c?a m?t bác s? ?a khoa. M?t cách ti?p c?n m?i trong vi?c phân tích m?t ECG sao cho d? hi?u nh?t.

Trên th? tr??ng hi?n gi? ?ã có r?t nhi?u quy?n sách h??ng d?n ??c ?i?n tâm ??. Có c? ti?ng vi?t l?n ti?ng anh. Nh?ng cu?n sách ???c r?t nhi?u ?a chu?ng c?a th?y Ph?m Nguy?n Vinh,… Các cu?n sách d?ch c?a R.Hampton ???c s?n ?ón th?i gian g?n ?ây. T? c?n b?n ??n chuyên sâu.

[adinserter block=”6″]

M?i sách ??u có cách nhìn riêng. Phù h?p các ??i t??ng khác nhau. Hôm nay, YhocData gi?i thi?u các b?n m?t quy?n sách khác v? cách ti?p c?n m?t ca ?i?n tâm ?? d? hi?u nh?t. N?i dung quy?n sách truy?n ??t d?a trên kinh nghi?m c?a bác s? Nguy?n Tôn Kinh Thi khi ti?p c?n c?n lâm sàng th??ng g?p này. Phù h?p v?i các b?n sinh viên, các bác s? tr? c?n tài li?u ??c hi?u ECG ng?n g?n, ch?nh chu nh?t.

M?i ng??i có th? download quy?n sách này mi?n phí. ???ng link t?i ngay bên d??i.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f39716f63746d6d683077636d7972642f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446f632532306469656e25323074616d253230646f2532306465253230686f6e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply