Gi?i Ph?u XQuang – B? Y T?

Hôm nay YhocData v?a tìm ???c m?t tài li?u khá hay ch?n ?oán hình ?nh Xquang. Gi?i ph?u X-Quang. Tài li?u ?ào t?o k? thu?t viên hình ?nh c?a b? y t?.

Tài li?u khá ng?n g?n. T?t c? ch? v?n v?n 130 trang sách. Giúp các b?n hình dung các chi ti?t gi?i ph?u trên phim xquang các vùng.

[adinserter block=”6″]

T? xquang ng?c th?ng, các c?u trúc ph?i ??n xquang các chi, tay chân, c?t s?ng,…

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o n?i dung Gi?i Ph?u XQuang – B? Y T? sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646f63732e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3151696e5f464c594c4176797755587a33754f6f665442332d59665a334856425f2f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply