Giáo Trình Mô H?c – ?H Y Hà N?i

YhocData xin chia s? l?i m?i ng??i tài li?u v?a ???c s?u t?m t? m?t nhóm trên di?n ?àn. Giáo Trình Mô H?c tr??ng ??i h?c Y Hà N?i. ?? c?p các ki?n th?c c?n thi?t v? c?n b?n mô phôi.

Tài li?u g?m 4 ph?n: Gi?i thi?u các ph??ng pháp, k? thuât nghiên c?u t? bào, mô. Ti?p theo là t? bào h?c và ph?n mô h?c ??i c??ng. Ph?n cu?i cùng là ?i vào mô h?c các c? quan.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i tài li?u v? tham kh?o Giáo Trình Mô H?c – ?H Y Hà N?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f67797436747436777a6865783673702f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304d25433325423425323068254531254242253844632d25323059484e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply