Giáo Trình N?i Th?n Kinh – ?HYD Hu?

Giáo Trình N?i Th?n Kinh – ?HYD Hu?.

YhocData xin ti?p t?c chia s? quy?n sách giáo trình n?i th?n kinh. Sách ???c biên so?n b?i ??i ng? gi?ng viên tr??ng ??i h?c y d??c Hu?. Sau ?ây là ?o?n trích gi?i thi?u sách các b?n tham kh?o.

“Sa?ch gô?m 19 ba?i, trong ?o? 10 ba?i ?â?u v??i mu?c ?i?ch hu???ng dâ?n ca?ch kha?m, pha?t hi??n, ?a?nh gia? ca?c tri??u ch??ng thâ?n kinh, xa?c ?i?nh ?u???c ca?c h??i ch??ng thâ?n kinh qua ?o? hu???ng ?ê?n ti?m nguye?n nha?n ga?y b??nh.

[adinserter block=”6″]

Ba?i sô? 11 gi??i thi??u ca?c nguye?n t??c co? ba?n va? ??ng du?ng chi?nh cu?a m??t sô? phu?o?ng pha?p tha?m kha?m c??n la?m sa?ng thu??c li?nh v??c thâ?n kinh ?ang ?u???c a?p du?ng ta?i Vi??t Nam cu?ng nhu? tre?n thê? gi??i.

Giu?p cho sinh vie?n chi? ?i?nh ?u?ng, h??p ly? ca?c xe?t nghi??m câ?n thiê?t. Phu?c vu? cho châ?n ?oa?n ca?c b??nh ly? thâ?n kinh. ” Giáo Trình N?i Th?n Kinh – ?HYD Hu?

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f693472766876646b737963366d367a2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304769616f2532307472696e682532306e6f692532307468616e2532306b696e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply