Giáo Trình Sau ??i H?c B?nh Tiêu Hoá Gan M?t

Giáo Trình Sau ??i H?c B?nh Tiêu Hoá Gan M?t. Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u hay v? tiêu hoá.

Tài li?u ???c PGS. BS Hoàng Tr?ng Th?ng tr??ng ??i h?c Y D??c Hu? làm ch? biên. Là giáo trình ?ào t?o dành cho các h?c viên y bác s? h? sau ??i h?c. Bao g?m 20 bài gi?ng chuyên sâu v? các b?nh lý tiêu hoá.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u Gia?o Tri?nh Sau ?a?i Ho?c Be??nh Tie?u Hoa? Gan Ma??t ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7166696b68616d3571747262676f332f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304769616f2532305472696e68253230536175253230646169253230486f6325323042656e6825323054696575253230486f612d47616e2532304d61742e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply