Giáo Trình Sinh Lý B?nh – ?HYD Hu?

Hôm nay, YhocData xin chia s? ??n m?i ng??i t?p tài li?u m?i ???c s?u t?m. Giáo Trình Sinh Lý B?nh. ?ây là t?p tài li?u ?ào t?o tr??ng ??i h?c Y D??c Hu?. M?t trong nh?ng tr??ng y truy?n th?ng l?n c?a mi?n trung và c? n??c.

Giáo trình này là t?ng h?p g?m 12 ch??ng chuyên ?? khác nhau.

?? c?p nh?ng ki?n th?c sinh lý liên quan ??n nh?ng b?t th??ng, r?i lo?n trong c? th? nh? ?i?n gi?i, glucose, lipid và các r?i lo?n khác.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o tài li?u Giáo Trình Sinh Lý B?nh – ?HYD Hu? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3042773059316b5256796b786d52455269576d393365444642624645″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply