Giáo Trình Sinh Lý B?nh H?c – ?H Y Hà N?i

Giáo Trình Sinh Lý B?nh H?c – ?H Y Hà N?i.

YhocData xin chia s? t?i m?i ng??i quy?n sách m?i v? sinh lý b?nh h?c. ?ây là cu?n sách ???c biên so?n c?a ?H Y Hà N?i.

Sinh lý b?nh theo ngh?a t?ng quát nh?t là môn h?c v? nh?ng thay ??i ch?c n?ng c?a c? th?, c? quan, mô và t? bào khi chúng b? b?nh.

Bao g?m h?n 20 ch??ng nói v? nh?ng thay ??i sinh lý khi c? th? có s? b?t th??ng. Phân chia các ch??ng theo t?ng h? c? quan nh? tu?n hoàn, hô h?p, tiêu hoá,… Giúp ng??i ??c d? dàng t?ng h?p, rèn luy?n ki?n th?c m?t cách logic h? th?ng.

[adinserter block=”6″]

Hy v?ng cu?n sách này giúp b?n ??c tr? nên hi?u rõ ki?n th?c quan tr?ng ???c ?? c?p ??n trong quy?n sách. M?i ng??i có th? t?i ngay và tham kh?o n?i dung sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3042773059316b5256796b786d613278485357565a5a6e70435a566b2f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply