Giáo Trình Sinh Lý H?c – ?H Y Hà N?i

Giáo Trình Sinh Lý H?c – ?H Y Hà N?i.

Giáo trình gi?ng d?y sinh lý h?c c?a m?t trong nh?ng tr??ng y khoa l?n c?a n??c ta – ??i h?c Y Hà N?i.

Sinh lý h?c là m?t trong nh?ng b? môn quan tr?ng, nòng c?t mà các b?n c?n ph?i n?m rõ ?? có nh?ng b??c ti?n xa phía tr??c.

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c 2 cu?n sách này t? internet. T?i mình xin chia s? l?i các b?n cùng tham kh?o.

D?ng file PDF thu?n ti?n cho vi?c tra c?u thông tin nhanh khi không mang theo sách. B? tài li?u g?m ??y ?? 2 quy?n. M?i ng??i có th? t?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

T?p 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f315547574a527349575548363677505778326177433741764e454b2d6846357a4b2f76696577″]

T?p 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31494e4f5362712d5f51705564724353683237446a55387130442d554b617755352f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply