Giáo Trình Sinh Lý H?c Y Khoa Full B? 2 T?p – ?HYD HCM

Giáo Trình Sinh Lý H?c Y Khoa Full B? 2 T?p - ?HYD HCM

Giáo Trình Sinh Lý H?c Y Khoa Full B? 2 T?p – ?HYD HCM. B? sách 2 cu?n giáo trình sinh lý h?c. Là tài li?u gi?ng d?y b? môn sinh lý c?a tr??ng ??i H?c Y D??c H? Chí Minh. M?t trong nh?ng tr??ng y khoa l?n c?a c? n??c. Tài li?u ???c YhocData chia s? g?m 2 quy?n.

T?p 1 g?m 6 ch??ng.

T?p 2 g?m 7 ch??ng.

[adinserter block=”6″]

Cung c?p ng??i ??c ki?n th?c c? b?n c?a sinh lý y khoa. Các khái ni?m, c? ch? ???c ?? c?p, gi?i thích c?n k? trong giáo trình này. B? sách là t? li?u hoàn h?o cho các b?n h?c t?p sinh lý y khoa.

Bên c?nh ?ó, ?? thu?n ti?n h?n cho vi?c h?c t?p, rèn luy?n ghi nh? ki?n th?c các b?n có th? tham kh?o thêm tài li?u tr?c nghi?m sinh lý có ?áp án mà YhocData t?ng chia s? nhé.

Các b?n có th? t?i tr?n b? 2 quy?n Giáo Trình Sinh Lý H?c Y Khoa Full B? 2 T?p – ?HYD HCM sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

Sinh Lý T?p 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f75306f6b3069673334396d7438376f2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323053696e682532304c2543332542442532304825453125424225384463253230592532304b686f612532305944532532305425453125424125414470253230312e7064663f646c3d30″]

Sinh Lý T?p 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3973386f6b693236796371696961332f25354259686f63446174612e636f6d25354425323053696e682532304c2543332542442532304825453125424225384463253230592532304b686f612532305944532532305425453125424125414470253230322e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply