Giáo Trình Th?n Kinh H?c Sau ??i H?c – ?HYD Hu?

YhocData xin gi?i thi?u và chia s? ??n m?i ng??i quy?n sách giáo trình hay. Giáo trình th?n kinh h?c.

?ây là tài li?u dùng ?? ?ào t?o sau ??i h?c v? chuyên khoa th?n kinh ??i h?c y d??c Hu?. Sau ?ây là trích ?o?n nh? t? sách:

“Cuô?n ta?i li??u N??i Thâ?n kinh gô?m: Chu?o?ng 1: Ca?ch kha?m h?? thâ?n kinh. Chu?o?ng 2: Tha?m do? h?? thâ?n kinh. Chu?o?ng 3: M??t sô? b??nh ly? thâ?n kinh thu???ng g??p.

Hy vo?ng ta?i li??u na?y se? cung câ?p cho sinh vie?n nh??ng kiê?n th??c co? ba?n nhâ?t vê? ca?c nguye?n t??c tha?m kha?m thâ?n kinh ?ê? pha?t hi??n tri??u ch??ng, h??i ch??ng thâ?n kinh. ?ô?ng th??i gi??i thi??u gia? tri? cu?a m??t sô? phu?o?ng pha?p xe?t nghi??m bô? tr?? co? ba?n trong li?nh v??c Thâ?n kinh. T?? ?o? giu?p cho sinh vie?n châ?n ?oa?n, ?iê?u tri?. Go?p phâ?n d?? pho?ng tô?t m??t sô? b??nh ly? thâ?n kinh thu???ng g??p.”

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung Giáo Trình Th?n Kinh H?c Sau ??i H?c – ?HYD Hu? sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f766f7363373773616e6535636e776b2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304769616f2532305472696e682532305468616e2532304b696e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply