Giáo Trình Tim M?ch H?c Sau ??i H?c – ?HYD Hu?

Giáo Trình Tim M?ch H?c Sau ??i H?c – ?HYD Hu?. Tài li?u tr??ng ??i h?c y d??c Hu? biên so?n. YhocData s?u t?m ???c và xin chia s? l?i v?i các b?n quy?n sách này. Sau ?ây là vài dòng trích d?n gi?i thi?u t? sách:

“Giáo trình tim m?ch h?c là s? ch?n l?c, t?p h?p các bài gi?ng ???c gi?ng d?y h?n 10 n?m qua c?a t?p th? gi?ng viên b? môn tim m?ch.

Giáo trình này dành cho các ??i t??ng h?c viên sau ??i h?c nh? CK1, CK2, Cao h?c, N?i trú,…

[adinserter block=”6″]

M?c dù tr?ng tâm vài gi?ng c? b?n dành cho các l?p CK1, N?i c?p c?u tim m?ch nh?ng giáo trình có m?t s? bài m? r?ng cho các ??i t??ng chuyên sâu nh? CKII N?i TIm m?ch,… ”

M?i ng??i có th? t?i ngay và tham kh?o quy?n sách này sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3173686c536156665273747637424d666f6f5a30384642643761474a52696c56662f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply