Hình ?nh H?c S? Não

Hình ?nh H?c S? Não. Tài li?u ch?n ?oán hình ?nh m?i ???c YhocData tìm th?y và chia s?. Trình bày sâu v? ki?n th?c MRI c?ng nh? CT s? não.

Bao g?m kho?ng h?n 350 trang. ???c d?ch thu?t và biên so?n b?i bác s? Ph?m Ng?c Hoa cùng nhi?u y bác s? giàu chuyên môn khác ?ang công tác t?i các b?nh vi?n ch?t l??ng cao khác.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u Hình ?nh H?c S? Não ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f317a4c5f59376e2d376450336d3753637369496b6b777a766a6c7161304a336d532f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply