Hoá Sinh Lâm Sàng – ?HYD HCM 2015

Tài li?u giáo trình hoá sinh lâm sàng. Giáo trình này là b?n 2015 tr??ng ??i h?c Y D??c H? Chí Minh. Do PGS. TS. BS. Lê Xuân Tr??ng là ch? biên cùng các y bác s? gi?ng viên c?a tr??ng.

Trình bày nh?ng s? thay ??i c?a các ch?t, mô, t? bào c?a các c? quan trong quá trình b?nh lý. Hoá sinh lâm sàng là tài li?u mà b?t k? sinh viên nào c?ng ??u ph?i có.

[adinserter block=”6″]

Hy v?ng quy?n sách này giúp ích ???c cho các b?n. M?i ng??i có th? t?i v? xem và tham kh?o Hoá Sinh Lâm Sàng – ?HYD HCM 2015 sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f67377068706b6e326a6e35347361622f25354259686f63446174612e636f6d253544253230486f6125323073696e682532306c616d25323073616e67253230323031352e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply