H??ng D?n Ch?n ?oán Và X? Trí Ng? ??c – B? Y T?

H??ng D?n Ch?n ?oán Và X? Trí Ng? ??c – B? Y T?.

Tài li?u h??ng d?n ch?n ?oán và x? trí ng? ??c. Tài li?u ???c ban hành b?i b? y t?. YhocData xin chia s? l?i v?i m?i ng??i quy?n sách này.

?? c?p ??n các tr??ng h?p ng? ??c hóa ch?t, thu?c trên lâm sàng. Có th? k? ??n nh? ng? ??c paracetamol, barbiturate, thu?c tr? sâu,… Các tr??ng h?p nh? b? r?n ??c c?n, ng? ??c r??u,… ??u ???c trình bày.

[adinserter block=”6″]

Các quy trình, các b??c x? trí c?p c?u, ?i?u tr? phù h?p nh?t theo phác ??. M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u sau H??ng D?n Ch?n ?oán Và X? Trí Ng? ??c – B? Y T? ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6a6d6f6369687775616b34676e67742f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304e676f253230446f632e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]