H??ng D?n Dinh D??ng: H? Tr? D? phòng Và ?i?u Tr? Viêm Ph?i C?p Do nCoV – Covid 19

H??ng D?n Dinh D??ng: H? Tr? D? phòng Và ?i?u Tr? Viêm Ph?i C?p Do nCoV – Covid 19.

YhocData xin chia s? m?i tài li?u khác liên quan t?i ?i?u tr? viêm ph?i c?p do virus Corona. Hay còn ???c g?i nCoV, Covid-19 hay chính th?c là Sars-CoV-2 theo t? ch?c y t? th? gi?i WHO.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u tham kh?o ???c ban hành b?i b?nh vi?n ph?i trung ??ng. Góp ph?n nâng cao th? tr?ng trong ?i?u tr? c?n b?nh ??i d?ch v?n ch?a có thu?c ch?a hay vaccine này.

Các b?n có th? t?i và tham kh?o tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f63326f64366c7a32756f7634736f6d2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323044696e6825323064756f6e672532306e436f562e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply