K? N?ng Ti?p C?n B?nh Nhân Trong Lâm Sàng N?i Khoa

YhocData xin chia s? m?i ng??i m?t quy?n sách r?t hay. K? N?ng Ti?p C?n B?nh Nhân Trong Lâm Sàng N?i Khoa. Tài li?u ???c biên so?n b?i m?t c?u n?i trú y khoa Ph?m Ng?c Th?ch v?i cái tên “Vô Danh”.

Nh?ng ki?n th?c, k? n?ng h?c t?p quý báu, ?úc k?t t? kinh nghi?m ??y x??ng máu c?a c?u n?i trú chia s?.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u khá ng?n g?n ch? t?m 60 trang. Hy v?ng nh?ng chia s? t? tài li?u s? mang ??n nhi?u h?ng thú v?i m?i ng??i.

Các b?n có th? t?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31487144396c66716f62743245773243616466727041435769694e6178446a5737″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply