K? Thu?t M? – GS ??ng Hanh ??

K? Thu?t M? – GS ??ng Hanh ??.

M?t quy?n sách ngo?i khoa. Sách vi?t v? các k? thu?t ph?u thu?t mà ta s? g?p. Ôn luy?n l?i các k? thu?t m?, các ki?n th?c ngo?i khoa và k? n?ng th?c hành.

Sách ???c biên so?n b?i Giáo s? ??ng Hanh ??. D?a trên n?i dung chính c?a cu?n sách ngo?i khoa n?i ti?ng c?a Zollinger và nhi?u quy?n ngo?i khoa khác. N?i dung k? l??ng, h??ng d?n k? thu?t ngo?i khoa bài b?n.

Hy v?ng quy?n sách s? mang ??n nhi?u h?ng kh?i cho các b?n theo h??ng ngo?i khoa.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31794e50386f61777576386e7a6b3658666170447561774d4b5a31754964504c48″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply